Carnatic Vocal Recital by Dr.Padma Sugavanam

By | August 5th, 2017|

Carnatic Vocal Recital by Dr.Padma Sugavanam Shanmukhananda Sangeetha Sabha presented Carnatic Vocal Recital by Dr.Padma Sugavanam Accompanist: V.S.K. Chakrapani on Violin