Dwidha – Kanhake Sang Celebrating Krishna

By | February 17th, 2017|

Dwidha - Kanhake Sang celebrating Krishna with Sattriya & Bharatanatyam. The event will showcase performances by Prateesha Suresh (Sattriya), Archita